مخترع و آینده پژوه، ری کرزویل، براین عقیده است که انسان‌ها در آینده، احساسات و شخصیت‌ شان را از طریق برقراری ارتباط بین مغزشان و کامپیوترها توسعه می‌دهند.