کمپانی ساعت سازی سوئیسی تگ هوئر وعده داده تا ساعت هوشمند خود را امروز در آمریکا معرفی کند. حال اطلاعاتی در خصوص قیمت Carrera Connected، ساعت هوشمند تگ هوئر منتشر شده است.